Εργάτριες καπνού Ποντοκώμης ζητούν τα ημερομίσθιά τους (19-8-1940 )

Αίτησις εργατριών Ποντοκώμης

Περί καθυστερήσεως χρημάτων

ημερομισθίων επεξεργασίας καπνού

εν Ποντοκώμη τη 19-8-1940

αρχείο διδάκτορα ιστορίας, Θανάση Καλλιανιώτη