Διαγωνισμός «Μικρός Ευκλείδης» για ΣΤ΄ ΤάξηΕλληνική Μαθηματική Εταιρεία
Διαγωνισμός «Μικρός Ευκλείδης»

ΣΤ΄ Τάξη

Έτος 2018
Θέματα εδώ
Ενδεικτικές απαντήσεις  εδώ

Έτος 2017
Θέματα εδώ
Ενδεικτικές απαντήσεις  εδώ
  
Έτος 2016
Θέματα εδώ
Ενδεικτικές απαντήσεις  εδώ  

Έτος 2015
Θέματα εδώ
Ενδεικτικές απαντήσεις  εδώ  

Έτος 2014
Θέματα εδώ
Ενδεικτικές απαντήσεις  εδώ  

Έτος 2013
Θέματα  εδώ
Ενδεικτικές απαντήσεις  εδώ

Έτος 2012
Θέματα  εδώ
Ενδεικτικές απαντήσεις  εδώ

Έτος 2011
Θέματα εδώ
Ενδεικτικές απαντήσεις  εδώ

Έτος 2010
Θέματα εδώ  
Ενδεικτικές απαντήσεις  εδώ

Έτος 2009
Θέματα εδώ
Ενδεικτικές απαντήσεις  εδώ

Έτος 2008
Θέματα εδώ  
Ενδεικτικές απαντήσεις  εδώ

Έτος 2007
Θέματα εδώ
Ενδεικτικές απαντήσεις  εδώ

Διαγωνισμός «Μικρός Ευκλείδης» για Ε΄ ΤάξηΕλληνική Μαθηματική Εταιρεία
Διαγωνισμός «Μικρός Ευκλείδης»

Ε΄ Τάξη

Έτος 2018
Θέματα  εδώ
Ενδεικτικές απαντήσεις   εδώ

Έτος 2017
Θέματα  εδώ
Ενδεικτικές απαντήσεις  εδώ

Έτος 2016
Θέματα  εδώ
Ενδεικτικές απαντήσεις  εδώ

Έτος 2015
Θέματα  εδώ
Ενδεικτικές απαντήσεις  εδώ
  
Έτος 2014
Θέματα  εδώ  
Ενδεικτικές απαντήσεις  εδώ  

Έτος 2013
Θέματα  εδώ
Ενδεικτικές απαντήσεις  εδώ
Έτος 2012
Θέματα  εδώ
Ενδεικτικές απαντήσεις  εδώ

Έτος 2011
Θέματα  εδώ
Ενδεικτικές απαντήσεις  εδώ

Έτος 2010
Θέματα  εδώ
Ενδεικτικές απαντήσεις  εδώ

Έτος 2009
Θέματα  εδώ
Ενδεικτικές απαντήσεις  εδώ

Έτος 2008
Θέματα  εδώ
Ενδεικτικές απαντήσεις  εδώ

Έτος 2007
Θέματα εδώ
Ενδεικτικές απαντήσεις  εδώ

Κύκλος και στοιχεία του κύκλουαπό: Εγκύκλιος Παιδεία και Βιβλίο Μαθηματικών ΣΤ΄

Κύκλος λέγεται μια κλειστή καμπύλη γραμμή, όλα τα σημεία της οποίας ισαπέχουν εξίσου από ένα σημείο (0) που βρίσκεται στο εσωτερικό της (κέντρο κύκλου).
Το σύνολο των εσωτερικών σημείων του κύκλου ονομάζεται εσωτερικό του κύκλου και ο κύκλος μαζί με το εσωτερικό του λέγεται κυκλικός δίσκος
 
Ακτίνα του κύκλου λέγεται το ευθύγραμμο τμήμα (ΟΑ ή ΟΒ ή ΟΓ) που ενώνει το κέντρο με ένα σημείο του κύκλου
Ένα ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει δύο σημεία ενός κύκλου λέγεται χορδή του κύκλου.
Διάμετρος λέγεται το ευθύγραμμο τμήμα (ΒΓ), που ενώνει δυο σημεία του κύκλου και περνά από το κέντρο του(0)
Ο κύκλος έχει άπειρες ακτίνες και διαμέτρους.
Στον ίδιο κύκλο όλες οι ακτίνες και οι διάμετροι είναι ίσοι μεταξύ τους.
Η διάμετρος είναι πάντα το διπλάσιο της ακτίνας.
Δηλ. δ = 2 . α ή α = δ : 2

Για να βρούμε το μήκος κύκλου(κ) πολλαπλασιάζουμε τη διάμετρο (δ) επί 3,14 (είναι το πηλίκο που βγάζουμε πάντα, αν διαιρέσουμε το μήκος του με τη διάμετρο σε κάθε κύκλο). Δηλ. κ = δ . 3,14

Το εμβαδό ενός κυκλικού δίσκου είναι ίσο με το γινόμενο του αριθμού π [3,14] επί το τετράγωνο της ακτίνας του. Αυτό εκφράζεται σύντομα με τον τύπο Ε (κυκλικού δίσκου) = π . α.α