1954 "ΚΗΠΟΥΡΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ 1954" - "ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1954"