ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ - "ΟΙ ΛΑΒΟΝΤΕΣ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ -1954"