ΑΛΛΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ 1953-1954 : "ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΙΓΝΙΤΟΥ" ΚΑΙ "ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΣ"