"Από το άσχημο στο όμορφο. Το βουνό του χωριού μου", Ποντοκώμη, Ιούνιος 2013